Проекти и програми

Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

   „Модернизиране на професионалното образование и обучение“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз  Основна цел на проекта: Развитие на уменията за професиите

Прочетете повече »

Проект”Успех за теб”

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“, финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз Участие по: Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови

Прочетете повече »

Равен достъп

проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ Основна цел: Да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в

Прочетете повече »

Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004   „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,                    развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)

Прочетете повече »

Подкрепа за успех

ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ, ФИНАНСИРАН ОТ ОПРЕАТИВНА ПРОГРАМА НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ, СЪФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЧРЕЗ ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ  

Прочетете повече »

eTwinning

LOVES AND HATES 2009/2010 Съвместна работа с Професионален лицей от град Trappes, Франция. Учениците ни ще споделят и сравнят мненията си за любовта и омразата.

Прочетете повече »

Други проекти

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ НА ТЕАТЪР „ЦВЕТЕ”-„НАЦИОНАЛНА МЛАДЕЖКА МРЕЖА ОТ ТЕАТРАЛНО – ДИСКУСИОННИ КЛУБОВЕ “ГРАЖДАНИ НА ЕВРОПА” 2007/2009 Изграждане на граждански позиции в обществото, активизиране на

Прочетете повече »