Материална база

Гимназията разполага със съвременна материално-техническа база, включваща кабинети по:

– общообразователна подготовка

– общопрофесионална подготовка

– специална подготовка

– езиков кабинет

– компютърни кабинети

– учебен корпус с три работилници

– библиотека с над 20 000 тома литература

– ученическо общежитие

За учениците от други населени места е осигурено общежитие, намиращо се в района на училището с всички необходими условия. Грижите за учениците в общежитието са възложени на 4 възпитателя, които работят на смени за осъществяване на непрекъснат контрол и грижи за социално битовите условия и организиране на свободното време на учениците.

Всички новопостъпили ученици в гимназията се ползват с предимство при настаняване в ученическото общежитие.

– стол и бюфет

– спортни съоръжения

На учениците се предоставя възможност за активни спортни занимания – игрища за футбол, волейбол и баскетбол, физкултурен салон и фитнес зала.

– медицинско обслужване

Към гимназията работи Учебен център за подготовка на ученици за придобиване на правоспособност за управление на МПС, категория “В”.

В ПГ по ЖПТ има здравен кабинет с медицинско лице.