ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 05.05.2021 Г.

Професионална гимназия по железопътен транспорт “Н.Вапцаров”

Гр. Горна оряховица

 

 

                                                                                                          ЗАПОВЕД

 

№ РД 07-378/ 29.04.2021 година

На основание чл. 259, ал. 1, чл.115а, ал.1 от ЗПУО , чл. 40а, ал.1, чл.7, ал. 6 и чл.10 ал.2 от Наредба №10 от 2016 год. за организация на дейностите в училищното образование във връзка със Заповед № РД-01-274/29.04.2021 г.   на Министъра на здравеопазването и Заповед №РД09-1028/ 29.04.2021г. на Министъра на образованието и науката

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 05.05.2021 г. до 31.05.2021 г. и допускането на изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстановят същите за всички ученици от  8 до 12 клас при спазване на следния график

 

1.1 От 05.05.2021 г до 07.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9 а, 9б, 10а, 11а и 12а клас.

1.2 От 10.05.2021 г. до 14.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 9а, 9б, 10 а, 11а и 12а  клас.

1.3 От 17.05.2021 г. до 28.05.2021 г. – присъствено се обучават учениците от  8а , 8б, 10а, и 11а  клас.

 

  1. От 05.05.2021 год.  обучението на всички ученици от 8 до 12 клас  които по график не са присъствени да се осъществява от разстояние чрез използване на единна платформа на Microsoft Teams.

 

3. При обучение в електронна среда от разстояние да се прилага утвърденото седмично разписание при следния график на учебния процес:

1  уч. час от 8.00  до   8.40  ч.

2  уч. час от 8.55  до   9.35  ч.

3  уч. час от 9.50  до  10.30 ч.

4  уч. час от 10.55  до 11.35 ч.

5  уч. час от 11.50  до 12.30 ч.

6  уч. час от 12.45  до 13.25 ч.

7  уч. час от 13.40  до 14.20 ч.

8      уч. час от 14.35  до 15.15 ч.

 

4.   Присъствените занятия да се провеждат с приетите в ПГЖПТ „Н.Й.Вапцаров „ Насоки за работа през учебната 2020/2021 година в условията на КОВИД-19, разработени и предложени от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването. Дейностите по присъствените занятия да се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки – задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и ограничаване на несъществени контакти в класните стаи, коридори и работни помещения.

 

5. Да се уведомят всички ученици и родители от класните ръководители на учениците за графика на присъствено обучение и обучение  в електронна среда от разстояние, чрез електронния дневник на училището „Школо“ и други информационни комуникационни средства.

 

Настоящата заповед влиза в сила от 05.05.2021 година и се прилага до 31.05.2021 година  или до второ нареждане.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, служители  и ученици.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

инж. Иван Чолаков  

Директор на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров” 

гр.Горна Оряховица