ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 16.02.2021 Г.

професионална гимназия по железопътен транспорт “Н.Вапцаров”

Гр. Горна оряховица

 

 

                                                                                                      ЗАПОВЕД

 

№ РД 07-265/ 15.02.2021 година

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 259, АЛ. 1, ЧЛ.115А, АЛ.1 ОТ ЗПУО , ЧЛ. 40А, АЛ.1, ЧЛ.7, АЛ. 6 И ЧЛ.10 АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №10 ОТ 2016 ГОД. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАПОВЕД № РД-01-677/21.11.2020Г., ИЗМ. И ДОП.  СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-20/15.01.2021 Г., ЗАПОВЕД № РД-01-52/26.01.2021 Г., ЗАПОВЕД № РД-01-98/14.02.2021  И ЗАПОВЕД № РД-01-51/26.01.2021 Г  НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Допълвам Заповед № РД 07-205/ 28.01.2021 година,  в частта на т.1 се добавя:

Независимо от графика по т.1, считано от 16.02.2021г./вторник/ да се провеждат присъствени  учебни занятия за всички   ученици от 8 до 12 клас в паралелки,които са единствени в съответния клас

 

2. Да се уведомят всички ученици и родители от класните ръководители на учениците за графика на присъствено обучение и обучение  в електронна среда от разстояние, чрез електронния дневник на училището „Школо“ и други информационни комуникационни средства.

 

Настоящата заповед влиза в сила от 16.02.2021 година и се прилага до 30.04.2021 година включително   или до второ нареждане.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, служители  и ученици.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

инж. Иван Чолаков

Директор на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров”

гр.Горна Оряховица