Подкрепа на дуалната система на обучение

проект  

BG05M2OP001-2.014-0001

 „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Дейност 1 Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение: Поддейност 1.1. Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение; Поддейност 1.2. Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. на работни и предпазни облекла и лични предпазни средства; Поддейност 1.3. Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище. Дейност 2 Дейности в подкрепа на образователната система Дейностите включват разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, изготвяне на инструментариум за оценка на работното място. Дейност 3 Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение: Поддейност 3.1. Предоставяне на подкрепа за ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие; Поддейност 3.2. Провеждане на допълнителни занимания по чужд език и/или професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас на първи гимназиален етап. Дейност 4 Дейности в подкрепа на работодателите: Поддейност 4.1. Обучения на наставници в педагогически и методически умения; Поддейност 4.2. Осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията; Поддейност 4.3. Информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия. Дейност 5 Дейности в подкрепа на родителите Дейностите включват работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката “ученик – училище – родител – работодател” и популяризиране на дуалната система на обучение. В техническото и финансовото изпълнение на дейности 1, 2, 3 и 4 и в извършването на разходи участват държавните и общински училища, обучаващи ученици по специалности от професии в дуална система на обучение, определени на етапите кандидатстване и одобрение в проектното предложение за процедурата „Подкрепа за дуалната система на обучение”.