ПРОДЪЛЖАВА ОБУЧЕНИЕТО В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАПОВЕД

 

№ РД 07-167/ 31.12.2020 година

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 259, АЛ. 1, ЧЛ.115А, АЛ.1 ОТ ЗПУО , ЧЛ. 40А, АЛ.1, ЧЛ.7, АЛ. 6 И ЧЛ.10 АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №10 ОТ 2016 ГОД. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА ЗАПОВЕД № РД-01-677/25.11.2020 Г., ИЗМЕНЕНА И ДОПЪЛНЕНА СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-718/18.12.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, ПОРАДИ ПРЕУСТАНОВЕНИЯ ПРИСЪСТВЕН ОБРАЗОВАТЕЛЕН ПРОЦЕС ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 5 ДО 12 КЛАС, ЗАПОВЕД № РД 09-3610 ОТ 31.12.2020 Г. НА МИНИСТЪРА НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА ЗА ПЕРИОДА  ОТ 04.01.2021 ГОД. ДО 31.01.2021 ГОД.

 

НАРЕЖДАМ:

 1. От 04.01.2021 год./понеделник/ обучението на всички ученици от 8 до 12 клас да се осъществява от разстояние чрез използване на единна платформа на Microsoft Teams.

 

2. При обучение в електронна среда от разстояние да се прилага утвърденото седмично разписание за първия учебен срок на учебната 2020/2021 година при следния график на учебния процес:

1  уч. час от 8.00  до   8.40  ч.

2  уч. час от 8.55  до   9.35  ч.

3  уч. час от 9.50  до  10.30 ч.

4  уч. час от 10.55  до 11.35 ч.

5  уч. час от 11.50  до 12.30 ч.

6  уч. час от 12.45  до 13.25 ч.

7  уч. час от 13.40  до 14.20 ч.

8  уч. час от 14.35  до 15.15 ч.

 

3. Да се уведомят всички ученици и родители от класните ръководители на учениците за преминаване от присъствено обучение в обучение в електронна среда от разстояние чрез електронния дневник на училището „Школо“ и други информационни комуникационни средства.

 

Настоящата заповед влиза в сила от 04.01.2021 година и се прилага до 31.01.2021 година  или до второ нареждане.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, служители  и ученици.

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

инж. Иван Чолаков

Директор на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров”

гр.Горна Оряховица