Проект BG05SFPR001-3.001-0001 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“

 

 „Модернизиране на професионалното образование и обучение“,

финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

 Основна цел на проекта: Развитие на уменията за професиите на настоящето и бъдещето

Бенефициент: Министерство на образованието и наука

Договор № BG05SFPR001-3.001-0001-C01

Стойност: 70 000 000 лв.

Период на изпълнение:от 25.05.2023 г. до 31.12.2027 г.

Основните дейности по проекта са:

Дейност 1 – Разработване и прилагане на нов Списък на професиите за професионално образование и обучение (СППОО), Държавни образователни стандарти (ДОС), учебни планове и програми, национални изпитни програми вкл. междусекторни, по определени сектори и др., чрез използване на Секторни съвети на уменията за съвместна работа между училища и други доставчици на ПОО, бизнеса и др.;

Дейност 2 – Въвеждане на компетентностни профили на учители и преподаватели по професионална подготовка и обучението им по специфични за професията умения;

Дейност 3 – Въвеждане на гъвкави пътеки, микро-квалификации и кредити в ПОО с цел мобилност и проходимост между професии, сектори и образователни нива;

Дейност 4 – Съвместно разработване и въвеждане на образователни материали по професионална подготовка с иновативно цифрово учебно съдържание, използване на изкуствен интелект, виртуална реалност и смесено обучение (blended learning);

Дейност 5 – Участие в обучения на преподаватели по професионална подготовка, включително от бизнеса, науката, публичния и неправителствения сектор за включването им в ПОО;

Дейност 6 – Квалификация на учители по професионална подготовка чрез специализирани обучения, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, синия растеж, индустрия 5.0, ИСИС;

Дейност 7 – Подобряване на трансверсалните и ключовите компетентности по професионална подготовка на учениците, предприемачески умения, социално предприемачество и др. с участие на работодатели;

Дейност 8 – Допълнителни практики в реална работна среда;

Дейност 9 – Информационни дейности и кампании за повишаване привлекателността на ПОО и засилване връзката ученици/родители.