Проект”Успех за теб”

Проект BG05SFPR001-1.001-0001 „УСПЕХ ЗА ТЕБ“,

финансиран от Програма „Образование“ 2021-2027, съфинансиран от Европейския съюз

Участие по:

Дейност 1. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти, вкл. нови в системата учители, за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, както и обучения на непедагогическия персонал, вкл. образователни медиатори и социални работници, за подпомагане на обучението в съответствие с одобрени програми за професионалното и кариерното им развитие

Дейността включва обучения на педагогически специалисти за осъществяване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие и обучения на непедагогически персонал за подпомагане на обучението и подкрепата им

Дейност 2. Интензивна работа с родители на ниво училище за формиране на положителни нагласи към образованието и за пълноценното им участие в образователния процес

-Дейността е насочена към провеждане на различни форми за интензивна работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на гражданските и социалните им компетенции, както и за осъзнаване на основните им отговорности по отношение на развитието, отглеждането и възпитанието на техните деца. 

Дейност 4. Допълнителни обучения за обща подкрепа за достъп и трайно приобщаване в училищното образование

Изпълнението на дейността изисква планиране, организиране и провеждане на допълнителни обучения на ученици от I – XII клас в риск от напускане на образователната система, които имат системни трудности и пропуски при овладяване на учебното съдържание по съответен учебен предмет или по няколко учебни предмета

  • в първия гимназиален етап – по БЕЛ и по математика за подготовка за НВО;
  • във втория гимназиален етап – по БЕЛ за подготовка за ДЗИ;