РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 26.02.2020 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

1. Резултати от образователния процес.

2. Превенция на обучителните затруднения и проблемното поведение на учениците.

3. Превенция на зависимостите.

4. Организиране и провеждане на НВО в X  клас, ДЗИ, Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация, възможности за професионална реализация.

5. Индивидуални срещи с учители.