РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

На 16.03.2019 г. от 9.30 ч. ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

1. Резултати от образователния процес.

2. Превенция на обучителните затруднения и проблемното поведение на учениците.

3. Рисковете през лятото.

4. Готовност за приключване на учебната година за 12 клас.

5. ДЗИ, Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация, възможности за професионална реализация.

6. Индивидуални срещи с учители.