Родителска среща

14.03.2024 г. – 17.30ч. ще се проведе общоучилищна родителска среща при следния дневен ред:

1.Резултати от образователния процес.

2.Ученици в риск от отпадане.

3.НВО в Х клас за учениците от десетите класове

4.ДЗИ, Задължителни държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация, изпити за правоспособност  и възможности за професионална реализация за учениците от XII клас.

5. Индивидуални срещи с учители.