Твоят час

Проект BG05M2OP001-2.004-0004

 

„Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности,

                   развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) “

 

От началото на учебната 2016/2017 г. стартира проектът “Твоят час”, финансиран по оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от Европейските структуни и инвестиционни фондове.

ПГ по ЖПТ “Н.Й.Вапцаров” гр. Горна Оряховица участва в реализиране на дейностите по този проект.

през учебната 2017/2018 г. в гимназията се провеждат извънкласни дейности в следните тематични облати:

  • Български език и литература
  • Математика
  • География
  • Спорт