Учебни планове

1.Типов учебен план по специалност код 5230704 „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура” от професия код 523070 „Техник по автоматизация” от професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование

2.Типов учебен план по специалност код 5230704 „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура” от професия код 523070 „Техник по автоматизация” от професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование

3.Типов учебен план по специалност код 5230704 „Осигурителни и комуникационни системи в жп инфраструктура” от професия код 523070 „Техник по автоматизация” от професионално направление код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, обучение чрез работа (дуална система на обучение), с прием след завършено основно образование .

4.Типов учебен план по специалност код 8400302 „Ръководител движение” от професия код 840030 „Организатор по експлоатация в ж.п. инфраструктура” от професионално направление код 840 „Транспортни услуги” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, дневна форма на обучение, с прием след завършено основно образование .

5.Типов учебен план по специалност код 5250701 „Локомотиви и вагони” от професия код 525070 „Техник по железопътна техника” от професионално направление код 525 „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства” за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, обучение чрез работа (дуална система на обучение), с прием след завършено основно образование