Успех – Да направим училището привлекателно за младите хора

Обща цел на проекта – да се осмисли свободното време на учениците в държавни и общински училища, включително и на ученици с идентифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици с  риск от отпадане и/или  прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

Специфични цели:
1. Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.
2. Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности.
3. Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.
4. Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

Дейност 2: Организиране и провеждане на ИИД за развитие на уменията на учениците от подбраните училища в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка. Дейностите се провеждат в учебно време, в събота и в неделя и могат да продължат и през ваканциите.

Дейност 3: Осмисляне на свободното време на учениците само през периода на ваканциите, посредством създаване на кръжоци, клубове по интереси и други форми в областта на природоматематическите и хуманитарни науки, на здравното образование и здравословния начин на живот, както и на други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

Секции и Клубове в Професионална гимназия по железопътен транспорт “Никола Йонков Вапцаров”:

Театрално студио – област на ИИД: Комуникативни умения на роден език – ръководител: Светла Бонева

Скаутски здравен лагер – област на ИИД: Здравно образование – ръководител: Надка Долнооряхова

Да успяваме заедно – екотуризъм – област на ИИД: Здравословен начин на живот – ръководител: Мариана Усенлиева

Млади графични дизайнери – област на ИИД: Дигитални компетентности – използване на дигитални устройства и мултимедийни технологии, обработка на информация – ръководител: Митка Ангелова

Facebook страница на проекта: https://www.facebook.com/ProektUspehPgPoZelezoptenTransportGOrahovica

 


 

Програма  

 

за развитието на извънкласните и  извънучилищните дейности

в  

 

Професионална гимназия по железопътен транспорт

«Н. Й. Вапцаров»

гр. Горна Оряховица

2011 – 2014 г.

 

 

  1. I.      ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Програмата за развитие на извънкласната и извънучилищната дейност в Професионална гимназия по железопътен транспорт «Н. Й. Вапцаров», гр. Горна Оряховица наричана за кратко Програмата, е изготвена за целите на участието на гимназията в проект на МОМН: BG 051PO001 – 4.2.05 «ДА НАПРАВИМ УЧИЛИЩЕТО ПРИВЛЕКАТЕЛНО ЗА МЛАДИТЕ ХОРА»  – «Училище за себеутвърждаване и подготовка към Европейски хоризонти – УСПЕХ» за периода 2011 – 2014 г. 

Същността на стратегическия подход е свързан с интересите и творческите търсения на учениците, извън държавните образователни изисквания за учебното съдържание.

Нормативна основа – изискванията на проекта BG 051PO001 –4.2.05 и утвърдената със заповед на министъра на образованието, младежта и науката Инструкции и разработените към нея приложения.

 

  1. II.               ЦЕЛ И ПРИОРИТЕТИ

 

Програмата  има за цел да осмисли свободното време на учениците от Професионална гимназия по железопътен транспорт «Н. Й. Вапцаров», гр. Горна Оряховица, включително и на ученици с идентинтифицирана нужда от специфична подкрепа, както и на ученици в риск от отпадане и/или прояви на агресия и/или насилие, чрез участие в извънкласни и извънучилищни дейности.

За постигане на целта на програмата за периода 2011 – 2014  г. се определят следните основни приоритети:

Приоритет 1: Чрез специфични извънкласни и извънучилищни форми на работа да се повиши мотивацията на учениците за участие в образователно-възпитателния процес, съобразно техните интереси и потребности.

Приоритет 2: Учениците да развият допълнителни знания, умения, компетентности, свързани с техните интереси и хобита.

Приоритет 3: Да се осмисли свободното време на учениците, като се насочат към предпочитана от тях личностна изява.

Приоритет 4: Да се ограничи броят на преждевременно отпадащите от образователната система и броят на учениците с прояви на деструктивно поведение (агресия).

 

  1. III.            МЕРКИ

 

Основните приоритети на програмата ще се реализират чрез

изпълнение на следните мерки:

Мерки по приоритет 1: Подбор на ученици за включване в проекта и подготовка на проектните дейностите.

Организация и управление на проекта

Отговорни за изпълнението на мерките по Приоритет 1 са:

–                      Директорът на  ПГЖПТ ;

–                      Училищно настоятелство на ПГЖПТ,

–                      Родителите на учениците;

–                      Ръководителите на извънкласните дейности.

Мерки по приоритет 2: Организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни дейности за развитие на уменията на учениците от гимназията  в областта на:

–                      Здравното образование и здравословния начин на живот;

–                      Комуникативни умения на роден и чужд език;

–                      Умения за самостоятелно учене и събиране на информация;

–                      Музикалните и художествени науки и занаяти;

–                      Дигитални компетентности;

както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

 

Отговорни за изпълнението на мерките по Приоритет 2 са ръководителите на извънкласните и извънучилищните форми и учениците.

Мерки по Приоритет 3: Осмисляне на свободното време на учениците, включително през периода на ваканциите, посредством създаване на:

–                 кръжоци,

–                 клубове,

–                 секции,

–                ателиета по интереси в областта на:

–  здравното образование и здравословния начин на живот;

–  комуникативни умения на роден език;

–  комуникативни умения на чужд език;

–  екологичното възпитание и опазване на околната среда;

–  физическата активност и танцови умения;

–  предприемачество;

– гражданските компетентности – форми на поведение за успешно участие в социалния живот;

–  умения за самостоятелно учене и събиране на информация;

както и други ключови компетентности по смисъла на Европейската референтна рамка.

Отговорни за изпълнението на мерките по Приоритет 3 са директорът, УН, ръководителите на извънкласните форми, родителите и учениците.

Мерки по приоритет 4:

–                Разработване и прилагане на програми, с които се цели постигане на добри практики, да се осмисли свободното време на учениците и да развият допълнителни знания, умения, компетентности, свързани с техните интереси;

–                 Приоритетно включване в извънкласни и извънучилищни занимания на учениците с прояви на агресия или склоност към насилие;

–                Развитие на личностни и социални умения на учениците с цел ограничаване броя на преждевременно отпадащите от образователната система  и  броя на учениците с  прояви на деструктивно поведение (агресия);

Отговорни за изпълнението на мерките по Приоритет 4 са Училищната комисият за превенция на противообществените прояви на учениците, ръководителите на извънкласните и извънучилищните форми, родителите и учениците.

 

  1. IV.            ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

В изпълнение на Програмата за учебната 2012/2013 г. са сформирани четири групи по три области на извънучилищни и извънкласни форми, обхванит са 34 ученици и са ангажирани четири учители от гимназията.

За учебната 2012/2013 да се сформират минимум четири групи, които да обхванат възможно най-голям брой ученици.

За изпълнение на Програмата, след решение на Педагогическия съвет, директорът на училището утвърждава до 30.09 за  всяка учебна година броя на групите, тематичните разпределения и графика на извънкласната дейност и списъка на участниците в тях, както и задачите на отговорните лица.

Необходимите документи се утвърждават в едномесечен срок от приемането на Програмата на заседание на Педагогическия съвет.

Напредъкът по изпълнение на Програмата се отчита ежегодно до 15.09 пред Педагогическия съвет  публикува се на сайта на  ПГЖПТ и на информационното табло на гимназията.

Настоящата програма е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 4/10.01.2012 г.  и актуализирана на Педагогически съвет с Протокол № 15/10.09.2012 г.

 

 

 

инж. Иван Чолаков

Директор на ПГ по ЖПТ „Никола Йонков Вапцаров”

гр. Горна Оряховица