Форми на обучение

Чл. 8. Формите на обучение в Професионална гимназия по железопътен транспорт „Никола Йонков Вапцаров” са: дневна и самостоятелна.

Чл. 9. (1) В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и групи, а за останалите форми обучението се организира за отделен ученик или групи ученици.

(2) Дневната форма на обучение е присъствена форма и се организира в интервала – 8.00ч. до 16.30ч. в учебните дни.

Чл. 10(1) Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити, в три редовни и две поправителни сесии, по учебни предмети съгласно училищния учебен план за дневна форма на обучение от годината, в която са приети.

(2) Самостоятелната форма на обучение се организира за:

1. ученици в задължителната училищна възраст, които по здравословни причини не могат да се обучават в дневна форма на обучение;

2. лица, навършили 16-годишна възраст.

3. ученици в задължителна училищна възраст по желание на ученика или родителя по реда на чл.12, ал.2 от ЗПУО;

4. ученици с изявени дарби.

(3) Условията и редът за организиране и провеждане на изпитите се определят със заповед на директора на училището.

Чл. 11. (1) Ученици, които следва да се обучават в самостоятелна форма на обучение при условията на чл. 112, ал. 1, както и ученици, навършили 16-годишна възраст и желаещи да променят формата на обучение по чл. 32 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование, подават писмено заявление до директора на училището.

(2) Ученици, които се обучават в дневна или в самостоятелна форма на обучение, могат да променят формата на обучението си в началото на учебната година.