ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 04.02.2021 Г.

Професионална гимназия по железопътен транспорт “Н.Вапцаров”

Гр. Горна оряховица

 

 

                                                                                                          ЗАПОВЕД

 

№ РД 07-205/ 28.01.2021 година

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 259, АЛ. 1, ЧЛ.115А, АЛ.1 ОТ ЗПУО , ЧЛ. 40А, АЛ.1, ЧЛ.7, АЛ. 6 И ЧЛ.10 АЛ.2 ОТ НАРЕДБА №10 ОТ 2016 ГОД. ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАПОВЕД № РД-01-20/15.01.2021 Г., ЗАПОВЕД № РД-01-51/26.01.2021 Г. И ЗАПОВЕД № РД-01-52/26.01.2021 Г  НА МИНИСТЪРА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

НАРЕЖДАМ:

 

  1. Поради удължаване на срока на въведените временни противоепидемични мерки на територията на Република България, считано от 01.02.2021 г. до 30.04.2021 г. и допускането на изключение от забраната по отношение на присъствените учебни занятия, да се възстановят същите за всички ученици от  8 до 12 клас при спазване на следния график

 

1.1 От 04.02.2021 г до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 8 а,8 б и 12 а клас.

   1.2 От 18.02.2021 г. до 02.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от 10 а и 11 а клас.

   1.3 От 04.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от  9 а ,  9 б и 12 а  клас.

 

  1. От 01.02.2021 год./понеделник/ обучението на всички ученици от 8 до 12 клас  които по график не са присъствени да се осъществява от разстояние чрез използване на единна платформа на Microsoft Teams.

 

3. При обучение в електронна среда от разстояние да се прилага утвърденото седмично разписание при следния график на учебния процес:

1  уч. час от 8.00  до   8.40  ч.

2  уч. час от 8.55  до   9.35  ч.

3  уч. час от 9.50  до  10.30 ч.

4  уч. час от 10.55  до 11.35 ч.

5  уч. час от 11.50  до 12.30 ч.

6  уч. час от 12.45  до 13.25 ч.

7  уч. час от 13.40  до 14.20 ч.

8      уч. час от 14.35  до 15.15 ч.

 

4.   Присъствените занятия да се провеждат с приетите в ПГЖПТ „Н.Й.Вапцаров „ Насоки за работа през учебната 2020/2021 година в условията на КОВИД-19, разработени и предложени от Министерството на образованието и науката и Министерството на здравеопазването. Дейностите по присъствените занятия да се провеждат при спазване на противоепидемичните мерки – задължително носене на защитна маска за лице, спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м и ограничаване на несъществени контакти в класните стаи, коридори и работни помещения.

 

5. Да се уведомят всички ученици и родители от класните ръководители на учениците за графика на присъствено обучение и обучение  в електронна среда от разстояние, чрез електронния дневник на училището „Школо“ и други информационни комуникационни средства.

 

Настоящата заповед влиза в сила от 01.02.2021 година и се прилага до 30.04.2021 година  или до второ нареждане.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти, служители  и ученици.

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

 

 

инж. Иван Чолаков  

Директор на ПГ по ЖПТ „Н. Й. Вапцаров” 

гр.Горна Оряховица