РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

От 05.10.2020 г. до 08.10.2020г в ПГЖПТ “Н.Й.Вапцаров” ще се проведат родителски срещи по класове.

График за провеждане на родителски срещи по класове

Дневен ред

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището, Годишен план за дейността и Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.

2. Запознаване с Училищния учебен план на паралелката.

3. Запознаване с графиците / консултации, приемно време, втори час на класа и др./ за първия учебен срок.

4. Запознаване с предприетите мерки и правила за намаляване на рисковете от инфекция.

5. Запознаване с мерките за преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние.

6. Индивидуални срещи с учители.