Сключени са първите трудови договори за практическо обучение в реална работна среда за бъдещите Помощник локомотивни машинисти

 

 

 

В изпълнение на дейност 4, поддейност 4.2 „Осигуряване на наставници за провеждане на дуална система на обучение в предприятията“ по проект BG05M2OP001-2.014-0001 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ учениците от XI „б“ клас, специалност „Локомотиви и вагони“ в ПГЖПТ „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Г. Оряховица започнаха практическо обучение в реална работна среда в Ремонтен цех към Поделение за пътнически превози гр. Г. Оряховица. „БДЖ-ПП“ЕООД гр. София е партнираща страна по проекта. С учениците бяха сключени трудови договори, ще им се заплаща работна заплата, ще трупат трудов стаж и ще ползват всички привилегии, като работници в БДЖ /карти за безплатно пътуване до родните места, купони за храна, платен отпуск и евентуално болнични/. В първия работен ден учениците бяха посрещнати от директор „Човешки ресурси” – г-н Ангел Дойчев и наставниците г-н Красен Иванов и г-н Здравко Стоянов, които ще бъдат отговорни за тяхното обучение през следващите две години и получиха допълнителна информация за вътрешния ред и правилата на безопасност, които трябва да спазват на територията на предприятието. Обучението ще се провежда два дни седмично през цялата учебна година. Придобитият практически опит по време на обучението ще даде шанс на младежите да започнат работа във фирмите-партньори веднага след завършване, а работодателите имат възможност да привлекат качествено обучени кадри за своите производства.