Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура

Професия – техник по автоматизация
Обучение за управление на МПС;
Придобиване на III степен на професионална квалификация по специалността;
Придобиване на правоспособност:
– Електромеханик осигурителни инсталации;
– Електромеханик комуникационни системи;
Завършилите могат да намерят реализация като елекротехници, елекромонтьори, проектанти по експлоатацията и ремонта на съоръженията на телекомуникационни, охранителни и осигурителни системи в железопътни фирми, СОТ, СОД, Глобул, Мтел, Виваком.