РОДИТЕЛСКА СРЕЩА – 23.03.2022

На 23.03.2019 г. от 17.30 ч. ще се проведе родителска среща при следния дневен ред:

1. Резултати от образователния процес.

2. Ученици в риск от отпадане.

3. Национално външно оценяване в 10 клас за учениците от десетите класове

4. ДЗИ, Държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация, изпити за правоспособност и възможности за професионална реализация за ученицир еот 12 клас.

5. Индивидуални срещи с учители.