УЧАСТИЕ В МЕЖДУУЧИЛИЩНИ СЪБИТИЯ ПО ПРОЕКТ BG05M20P001-2.011-0001 ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ

На 28.06.2022 година ПГЖПТ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Горна Оряховица ще участва в реализирането на Дейност 8 „Участие в междуучилищни дейности“ по проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“. В мероприятието ще вземат участие 6 ученици от 10 клас – участвали в групите за допълнителна подкрепа по проекта, заедно с ръководителите – Донка Петкова, Валентина Ленова и Вероника Русева. Нашите участници са разпределени в състезателна игра „Познавам моята родина“, тема на междуучилищната дейност е „Обществени науки“. В играта ще вземат участие и ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Горна Оряховица и ОУ “Св.св. Кирил и Методий“ гр. Долна Оряховица.