Професионална гимназия по железопътен транспорт "Никола Й. Вапцаров"

История

Професионална гимназия по железопътен транспорт “Никола Йонков Вапцаров” е единственото на територията в Северна България и второ в страната училище, подготвящо кадри за железопътния транспорт.

Гимназията е създадена на 01.09.1977 година като СПТУ по железопътен транспорт, за задоволяване нуждите на железопътния транспорт. Тогава започват редовни занятия 108 ученика, разпределени в три паралелки.

През 1981 година – четири години след създаването си, СПТУ по железопътен транспорт, приема името на поета Никола Вапцаров. Бойка Вапцарова става кръстница на училището и завещава идеите на поета революционер.

 

През 1983/84 година започва обучението на ученици от УПК по железопътен транспорт със специалност Помощник-локомотивен машинист и Търговска експлоатация. През 1987/88 година специалностите са вече пет на брой, учениците – 502.

Започва обновяването на сградния фонд. Изграждат се нови учебни корпуси с кабинети по автоматизация, информатика, контактни мрежи, чуждоезиково обучение, електротехнически лаборатории, работилници и библиотека. Открит е и първият в града младежки комплекс, изграден с доброволен труд на ученици и учители.

Празнувайки 15-годишнината си през учебната 1991/1992 година, СПТУ по железопътен транспорт е преобразувано на Техникум по железопътен транспорт. Годишнината ще се запомни и с първото състезание по професии.

През учебната 1993 / 94 г. започва обучение на ученици по още една нова специалност – „Управление на транспортно предприятие в железопътния транспорт“.

През учебната 1998/1999 гимназията преминава през ново преобразуване в Техникум по железопътен транспорт и транспортен мениджмънт с  434 ученици  в 18 паралелки, по 5 специалности и 67 учители и служители

От април  2003 г. със заповед на Министъра на образованието и науката училището е преобразувано в Професионална гимназия по железопътен транспорт.

 През следващите учебни години  училището запазва своя облик осъществявайки обучение по специалностите:

  • „Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура“
  • ‚Електрообзавеждане на железопътна техника“
  • „Търговска експлоатация в железопътния транспорт“
  • „Локомотиви и вагони“

От учебната  2019 / 2020 година започва обучението и на ученици в дуална форма на обучение /обучение чрез работа / по специалността „Локомотиви и вагони“ и се разкрива  още една нова специалност“ Ръководител движениe”

Днес гимназията разполага с добър екип от учители-професионалисти, работещи в съвременна материално-техническа база и осъществяващи качествен учебен процес, привлекателен за учениците и базиран на уважение, доверие и грижа към всеки един от тях.

В настоящите условия на преструктуриране на железниците Професионална гимназия по железопътен транспорт в Горна Оряховица предоставя отлични възможности за получаване на професионално образование и успешна реализация след завършване на средно образование