Новини

Сключени са първите трудови договори за практическо обучение в реална работна среда за бъдещите Помощник локомотивни машинисти

      В изпълнение на дейност 4, поддейност 4.2 „Осигуряване на наставници за провеждане на дуална система на обучение в предприятията“ по проект BG05M2OP001-2.014-0001

Прочетете повече »

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Родителска среща – месец октомври График за провеждане на родителски срещи по класове  Дневен ред 1. Запознаване с Правилника за дейността на училището, Годишен план

Прочетете повече »