Новини

Сключени са първите трудови договори за практическо обучение в реална работна среда за бъдещите Помощник локомотивни машинисти

      В изпълнение на дейност 4, поддейност 4.2 „Осигуряване на наставници за провеждане на дуална система на обучение в предприятията“ по проект BG05M2OP001-2.014-0001

Прочетете повече »

РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

Родителска среща – месец октомври График за провеждане на родителски срещи по класове  Дневен ред 1. Запознаване с Правилника за дейността на училището, Годишен план

Прочетете повече »

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 05.05.2021 Г.

Професионална гимназия по железопътен транспорт “Н.Вапцаров” Гр. Горна оряховица                                                                                                               ЗАПОВЕД   № РД 07-378/ 29.04.2021 година На основание чл. 259, ал. 1,

Прочетете повече »