Професионално образование

 

Вътрешна система за осигуряване на качество на професионалното образование и обучение  в

Професионална гимназия по железопътен транспорт„Н. Й. Вапцаров”

 


 

ПЛАН – ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО САМООЦЕНЯВАНЕ 

 


ДОКЛАД – САМООЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ