Седмично разписание

Седмично разписание за учебната 2023/ 2024 година

I- ви учебен срок