Секторна програма Леонардо да Винчи

“ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ ПО ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ С ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТАНДАРТИ”

Проектът е насочен към нуждите на професионалното образование и обучение в сферата на железопътния транспорт.

Участниците в този проект са група преподаватели и специалисти, занимаващи се с планирането и осъществяването на програми за професионално обучение в областта на железопътния транспорт. Групата включва представители на основните професионални организации и висши училища, работещи в сферата на професионалното образование и обучение и подготвящи кадри за нуждите на железопътния транспорт: преподаватели и специалисти от “БДЖ”, ЕАД – ЦПО “БДЖ”, ВТУ “Тодор Каблешков”, Русенски университет”Ангел Кънчев”, НАПОО, Професионалнагимназия по железопътен транспорт “Н. Й. Вапцаров” – гр. Горна Оряховица. Ангажирани са ключови лица, отговорни за вземане на решения и показали потенциал за въздействие на национално ниво за подобряване ефективността на професионалното образование и обучение в сферата на железопътния транспорт.

Организация – домакин на проекта е Германският железопътен превозвач Deutsche Bahn AG. Изборът на приемащата организация се основава на огромния и доказан опит на Deutsche Bahn AG в областта на професионалното образование и обучение в железопътния транспорт, както и на задълбочените икономически връзки между двете транспортни фирми през последните години.

Основната цел на проекта е осъвременяване и хармонизиране на методическите подходи и умения на участниците в професионалното обучение с европейските стандарти, обмен на опит и иновативни практики, с оглед подобряване на качеството на професионалното образование и обучение в сферата на железопътния транспорт.

Проектът се осъществи във филиалите на DB Learning & Consulting на територията на градовете Регенсбург, Фулда, Вупертал, Тройсдорф и Бад Хомбург през месец авгурст 2009 г. Проектът даде възможност на участниците да наблюдават на практика подходите и уменията на европейските си колеги в реална среда, да усвоят всички добри практики, които да приложат в своята бъдеща работа със студенти, ученици, заети лица в системата на железопътния транспорт.