Валидиране

Професионална гимназия по железопътен транспорт – гр. Горна Оряховица осъществява дейности по валидиране на професионални знания, умения и компетентности, придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене за придобиване на квалификация по професии и признаване на степен на професионална квалификация по професия или на квалификация по част от професия, по всички професии и специалности, по които провежда обучение:

1. Техник по автоматизация, специалност Осигурителни и комуникационни системи в железопътната инфраструктура

2. Електротехник, специалност Електрообзавеждане на железопътна техника

3. Техник по железопътна техника, специалност Локомотиви и вагони

 

Всеки гражданин над 16 години, който не е със статут на ученик може да заяви желание за валидиране на знания, умения и компетентности. Валидирането се прилага на доброволен принцип и се провежда въз основа на самостоятелно и информирано решение от страна на кандидата. В този случай заявителят на услугата е индивидуален кандидат. Заявител на услугата може да бъдат различни обществени организации – браншови синдикат, работодателски организации и др. Заявител на услугата може да е работодател, който желае да бъдат валидирани определени знания, умения и компетентности на служители от персонала.

 

Необходими документи:

  • Заявление от кандидата;
  • Атестация/и за вида и качеството на изпълнение на трудовите задачи, ако кандидатът се ползва с подкрепата на работодател/ организация;
  • Копие от трудова книжка/ осигурителна книжка/ служебна книжка;
  • Копие от притежавани от кандидата документи за проведено професионално обучение, за придобита квалификация;
  • Копие от документа за образователното равнище на кандидата;
  • Копие от трудови договори, граждански договори, договори за изработка;
  • Копие от длъжностна/и характеристика/и;
  • Референции във връзка с изпълнение на определена/и дейност/и;
  • Актуална снимка на кандидата – 2 бр.;
  • Други.

Съпътстващите доказателствени материали трябва да са свързани със заявената за валидиране професионална квалификация. Копията на оригиналните доказателствени документи трябва да са заверени с подписа на кандидата и гриф „вярно с оригинала“.

 

След успешно положени държавни изпити по теория и по практика на професията за признаване на степен на професионална квалификация или на професионална квалификация по част от професията, на лицето се издава:

1. Свидетелство за валидиране на степен на професионална квалификация ‐ когато са установени всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия;

2. Удостоверение за валидиране на професионална квалификация по част от професия ‐ когато са установени една или няколко единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия;