admin

Родителска среща

15.03.2023 г. – 17.30ч. ще се проведе общоучилищна родителска среща при следния дневен ред: 1.Резултати от образователния процес. 2.Ученици в риск от отпадане. 3.НВО в

Прочетете повече »

Сключени са първите трудови договори за практическо обучение в реална работна среда за бъдещите Помощник локомотивни машинисти

      В изпълнение на дейност 4, поддейност 4.2 „Осигуряване на наставници за провеждане на дуална система на обучение в предприятията“ по проект BG05M2OP001-2.014-0001

Прочетете повече »